A Halmos Béla Program honlapját működtető A38 Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. (1052 Budapest, Régiposta u. 7-9.) kötelezettséget vállal a jelen adatvédelmi nyilatkozat betartására és az abban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Az A38 Nonprofit Kft. kötelezettséget vállal továbbá adatkezelése során a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok betartására, melyek különösen, de nem kizárólagosan a következők:
– a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény;
– az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény;
– az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény.
Az A38 Nonprofit Kft. működése során személyes adatokat kezel. Személyes adatoknak minősülnek az alábbi adatok:
– bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.

Az A38 Nonprofit Kft. kétféle módon jut – a törvényi, illetve egyéb jogszabályi adatkezelési kötelezettségeket ide nem értve – személyes adatok birtokába. Egyfelől az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben az egyes személyek által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok kerülnek automatikusan kezelésre az A38 Nonprofit Kft. számítógépes rendszerében. Az A38 Nonprofit Kft. az ily módon birtokába került adatokat a Halmos Béla Program honlapjával kapcsolatos látogatottsági statisztikák készítése és az esetleges informatikai támadások vagy próbálkozások beazonosítása végett gyűjti és kizárólag az indokolt időtartamig tárolja, majd ezt követően törli.

Másfelől az A38 Nonpofit Kft. az érintettek önkéntes adatszolgáltatása és hozzájárulása kapcsán – például, de nem kizárólagosan e-mail, levél küldése, regisztráció, űrlap kitöltése, hírlevélre illetve értesítőre való feliratkozás stb. – jut személyes adatok birtokába és kezeli azokat. Ha a felek az adott adatszolgáltatás során kifejezetten másképp nem rendelkeznek, az A38 Nonprofit Kft. jogosult az érintettek által megadott személyes adatokat az adatkezelési jogosultság érintett általi visszavonásáig kapcsolattartási, közvetlen üzletszerzési, reklámozási és kockázatelemzési célokra is felhasználni. Az A38 Nonprofit Kft. a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat harmadik személyek részére nem adja tovább, kivéve, ha az érintett harmadik személy(ek) által szervezett programra váltott jegyet, és a külső szervező nevesítve van, illetve ha az érintett előzetes, kifejezett írásbeli beleegyezését adja, vagy törvény az adattovábbítást elrendeli.

Amennyiben az A38 Nonprofit Kft.-hez különleges adat kerül ügyfeleire vagy honlapjának látogatóira vonatkozóan, azokat a tudomásszerzést követően haladéktalanul törli. Különleges adatnak minősülnek a következő adatok:
– a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat.

Az A38 Nonprofit Kft. főszabály szerint csak önkéntesen rendelkezésére bocsátott személyes adatokat kezel. Az önkéntes adatszolgáltatáson felül az A38 Nonprofit Kft. csak olyan esetekben kezel, illetve továbbít adatokat, amelyekre hatályos jogszabály kötelezi. Az A38 Nonprofit Kft. személyes adatokat csak az érintett kifejezett hozzájárulása alapján hoz nyilvánosságra, általánosságban pedig vállalja a tőle telhető legmagasabb védelem nyújtását a személyes adatok kezelésére és az esetleges azokhoz történő jogosulatlan hozzáférésekre vonatkozóan. Az A38 Nonprofit Kft. kiemelt adatvédelmi feladatként óvja, és szigorúan bizalmasan kezeli szerződéses partnereinek személyes adatait annak érdekében, hogy eleget tegyen a vonatkozó európai uniós és nemzetközi adatvédelmi előírásoknak, illetve szabványoknak és egyidejűleg biztosítsa mind szerződéses partnerei, mind saját üzleti érdekeit, továbbá eleget tudjon tenni az általa a szerződéses szabadság keretein belül vállalt üzleti titoktartási és know-how megőrzési kötelezettségeknek. Az A38 Nonprofit Kft. különösen, de nem kizárólagosan védi szerződéses partnerei alábbi személyes adatait:
– a szerződéses partnerei és képviselői neve, székhelye, lakcíme
– a szerződéses megállapodás tárgya
– a szerződéses megállapodás értéke
– a szerződéses megállapodás időtartama.

Az A38 Nonprofit Kft. a birtokába került személyes adatokat a mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően kezeli, azaz az adatokat csak az érintettek hozzájárulásában megadott célokra, a jelen adatvédelmi nyilatkozattal összhangban, a mindenkori adatkezelési célhoz szükséges mértékben és időtartamban kezeli és tárolja. Amennyiben az A38 Nonprofit Kft. az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni az általa kezelt személyes adatokat, erről az érintettet előzetesen, írásban tájékoztatja, annak érdekében, hogy a szükséges hozzájárulást megszerezze, és egyben biztosítsa az érintettnek az eredeti céltól eltérő adatkezelés megtiltásának lehetőségét.

Az A38 Nonprofit Kft. csak törvényesen szerez meg, kezel és tárol személyes adatokat. Az A38 Nonprofit Kft. magas színvonalú technikai védelmi intézkedések alkalmazásával gondoskodik az általa kezelt adatok biztonságáról, továbbá azon belső szabályzatok kialakításával, amelyek szervezési és eljárási oldalról arra hivatottak, hogy megakadályozzák az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, nyilvánosságra hozatalt illetve általában a jogosulatlan adatkezelést, illetve felhasználást.

Az A38 Nonprofit Kft. csak időszerű és pontos adatokat kezel olyan időtartamban, amely a mindenkori adatkezelés céljához mérten szükséges. Amennyiben az adatkezelés célja nem áll fenn, az A38 Nonprofit Kft. haladéktalanul, de legkésőbb 15 napon belül külön kérelem nélkül törli a vonatkozó személyes adatokat.

Az A38 Nonprofit Kft. az érintetteket kérésükre haladéktalanul, de legkésőbb a vonatkozó kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatja az általa kezelt személyes adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, az adatkezelést végző személyekről, az adatkezelés időtartamáról, illetve az érintett kapcsolódó jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről.

Az A38 Nonprofit Kft. az érintetteket kérésére haladéktalanul, de legkésőbb a vonatkozó kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül intézkedik az általa kezelt személyes adatok helyesbítéséről, módosításáról, illetve törléséről. Az érintettek bármikor, indokolás nélkül kérhetik adataiknak vagy adataik egy részének helyesbítését, módosítását, törlését, illetve visszavonhatják korábban megadott adatkezelésre vonatkozó engedélyüket, hozzájárulásukat.

Amennyiben az adatkezeléssel érintett azon a véleményen van, hogy az A38 Nonprofit Kft. személyes adatait jogosulatlanul kezeli, úgy tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Az A38 Nonprofit Kft. az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével a tiltakozást haladéktalanul, de legkésőbb a kérelem benyújtásától számított 15 napon belül megvizsgálja, és döntésének eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Adatvédelmi ügyekben bármilyen panaszt, észrevételt, illetve tiltakozást az info@halmosbelaprogram.hu címen fogadunk.